Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

July, 20 2020
Rate this item
(0 votes)
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng Cách kê khai điều chỉnh Tăng - Giảm thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh Đầu ra - Đầu vào, Doanh thu, kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót ...trên phần mềm HTKK.

Lưu ý:

 • cách này chỉ áp dụng khi bạn phát hiện sai sót khi hết hạn nộp tờ khai ( nếu bạn phát hiện khi đang còn hạn nộp tờ khai thì chỉ cần làm lại và nộp lại tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT.
 • Nếu bỏ sót hóa đơn đầu vào thì không phải kê khai bổ sung điều chỉnh, vì hóa đơn đâu vào thì nhập vào sau đó khi nào cũng được.

Quy định về kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

"- Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

- Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;

- Nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:
    - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
    - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
    - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung)."

Nguyên tắc chung khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng:

 • Kê khai tờ khai điều chỉnh: Khi NNT kê khai tờ khai điều chỉnh thì ứng dụng sẽ tự động đưa số liệu các chỉ tiêu số thuế lên 01/KHBS và không cho sửa
 • Bổ sung lần 1: Lấy dữ liệu của tờ khai chính thức làm dữ liệu mặc định của tờ khai điều chỉnh lần 1, lấy dữ liệu tờ BS lần 1 – tờ khai chính thức đưa lên KHBS
 • Bổ sung lần 2: Lấy dữ liệu của tờ khai bổ sung lần 1 làm dữ liệu mặc định của tờ khai điều chỉnh lần 2, lấy dữ liệu BS lần 2 – BS lần 1 đưa lên KHBS
 • Trường hợp chưa có tờ khai chính thức thì không cho kê khai bổ sung, thay thế
 • Trường hợp chỉ kê khai điều chỉnh các chỉ tiêu không làm thay đổi số thuế phải nộp thì không kê khai 01/KHBS mà chỉ kê khai tờ khai điều chỉnh bổ sung với số liệu đầy đủ, khi đó hệ thống sẽ không in ra 01/KHBS đồng thời sẽ hỗ trợ in ra ghi chú “Tờ khai không thay đổi số thuế phải nộp” trên tờ khai điều chỉnh bổ sung.

 

Kê khai chi tiết các chỉ tiêu:

 • Cột “Các chỉ tiêu điều chỉnh” sẽ được tự động lấy ra theo tờ khai tương ứng.
 • Cột “Mã số chỉ tiêu” sẽ được tự động lấy ra theo tờ khai tương ứng.
 • Cột “Số đã kê khai” được lấy giá trị theo tờ khai của kỳ đã kê khai
 • Cột “Số điều chỉnh” được lấy từ tờ khai điều chỉnh lên
 • Cột “Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai”: Ứng dụng hỗ trợ tự tính bằng Số điều chỉnh – Số đã kê khai. Khi dòng tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp âm thì số tiền phạt chậm nộp bằng 0
 • Số ngày nộp chậm: Ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo nguyên tắc
  • Số ngày nộp chậm được tính từ ngày tiếp theo sau hạn nộp cuối cùng của tờ khai đến ngày lập KHBS trên ứng dụng HTKK bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.
  • Cho phép sửa
  • Đối với các tờ Nhà thầu nước ngoài có kỳ tính thuế Từ ngày…Đến ngày thì hạn nộp là 45 ngày kể từ thời điểm "Đến ngày"
 • Số tiền phạt nộp chậm: Ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức, cho phép sửa
  • Đối với tờ khai có hạn nộp sau ngày 01/07/2013:
   • Nếu số ngày chậm nộp =90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền chậm nộp * số ngày.
   • Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền chậm nộp * 90 + 0,07%*số tiền chậm nộp * (số ngày chậm nộp - 90)
  • Đối với tờ khai có hạn nộp trước ngày 01/07/2013 nhưng sau ngày 01/07/2013 mới lập tờ khai bổ sung thì tiền chậm nộp được tính = A + B, trong đó:
   • A = 0,05% * số tiền chậm nộp * số ngày nộp chậm trước 1/7/2013
   • B là số tiền phạt chậm nộp của số ngày nộp chậm từ ngày 01/07/2013 trở đi tính theo công thức.
    • Nếu số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 =90 ngày thì B = 0,05%* số tiền chậm nộp * số ngày chậm nộp sau 1/7/2013
    • Nếu số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 >90 ngày thì B = 0,05%* số tiền chậm nộp * 90 + 0,07%*số tiền chậm nộp * (số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 - 90)

Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

 • Người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả NSNN: Nhập dạng số, không âm mặc định là 0
 • Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN:
  • số: Nhập dạng text
  • ngày…: Nhập dạng dd/mm/yyyy
  • của: UD hỗ trợ cho chọn theo danh mục cơ quan thuế quản lý
 • Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: Nhập dạng số, không âm
 • Số tiền chậm nộp: Nhập dạng số, không âm. Riêng đối với tờ 01/GTGT thì ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức, cho sửa
  • Đối với tờ khai có hạn nộp sau ngày 01/07/2013:
   • Nếu số ngày chậm nộp =90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế
   • Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày thì số tiền phạt nộp chậm = 0,05%* số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN * 90 + 0,07%* số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN * (số ngày nhận được tiền hoàn thuế - 90)
  • Đối với tờ khai có hạn nộp trước ngày 01/07/2013 nhưng sau ngày 01/07/2013 mới lập tờ khai bổ sung thì tiền chậm nộp được tính = A + B, trong đó:
   • A = 0,05% * số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN * số ngày nhận được tiền hoàn thuế trước 1/7/2013
   • B là số tiền phạt chậm nộp của số ngày nộp chậm từ ngày 01/07/2013 trở đi tính theo công thức.
    • Nếu số ngày nhận được tiền hoàn thuế sau 1/7/2013 =90 ngày thì B = 0,05%* số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN * số ngày nhận được tiền hoàn thuế sau 1/7/2013
    • Nếu số ngày chậm nộp sau 1/7/2013 >90 ngày thì B = 0,05%* số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN * 90 + 0,07%* số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN * (số ngày nhận được tiền hoàn thuế sau 1/7/2013 - 90)
   • Lý do khác: Bạn nhập chi tiết vào

---------------------

Ví dụ minh họa:

Ví Dụ: Tháng 12/2018 các bạn phát hiện tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 9/2018 kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra:
- Cụ thể là kê khai thừa: 1.000.000, thuế GTGT là 10%: 100.000.
- Số đã kê khai là:
[32] = 54.000.000
[33] =  5.400.000

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:

Vào tờ khai tháng 9/2018 -> Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" -> "Lần 1" (Nếu là lần đầu).
- Các bạn điều chỉnh giảm Chỉ tiêu 32 và 33 như sau (Vì là mặt hàng thuế suất 10%).
- Cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện có ở trên 2 chỉ tiêu 32 và 33 (-) trừ đi, vì là kê khai thừa nên phải kê khai giảm xuống:
[32] = 54.000.000 - 1.000.000
[33] =  5.400.000 - 100.000
 
- Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS” -> Tiếp đó bấm vào phụ lục "KHBS" để xử lý số liệu 

Lưu ý: lý do khai bỏ sung điều chỉnh bạn nhập chi tiết vào.

- Nhớ là sai Tờ khai kỳ nào thì sửa tờ khai ký đó thôi -> Không sửa tờ khai kỳ sau.

Theo kinh nghiệm của kế toán Hi Bay thì khi phát hiện sai sót đã quá hạn kê khai thuế giá trị gia tăng, nếu không gấp bạn chớ vội sửa mà đợi đến kỳ báo cáo thuế giá trị gia tăng kế tiếp, bạn vào kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai bị sai. sau đó nhập số thuế điều chỉnh tăng giảm vào kỳ khai thuế giá trị gia tăng mới luôn để số liệu tài khoản 133 được khớp nhé.

Read 9881 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.