Đăng ký chương trình khuyến mãi với sở công thương

July, 20 2020
Rate this item
(0 votes)
Đăng ký chương trình khuyến mãi với sở công thương Khuyến mại là một hoạt động xúc tiến thương mại được nhiều áp dụng như chiến lược kích cầu, xây dựng, quảng bá thương hiệu và một cách hiệu quả, ý nghĩa. Tuy nhiên để tránh hoạt động khuyến mại gây ra hành vi cạnh tranh không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến cung cầu của thị trường thì Nhà nước có quy định các thủ tục đăng ký khuyến mại.

Căn cứ pháp lý:

- Luật thương mại năm 2005 (tải xuống);

- Nghị định 37/2006/NĐ – CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ (tải xuống) quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiền thương mại thì có các hình thức khuyến mại như sau phải đăng ký khuyến mại.

Hình thức đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

- Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang bán hoặc sẽ bán, đưa ra cung ứng trên thị trường.

- Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ này.

Hình thức tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Khi thực hiện hình thức khuyến mại này thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa, tặng cho khách hàng, dịch vụ không thu tiền.

- Thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ đó.

Hình thức khuyến mại giảm giá

Căn cứ quy định tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định 37 thì khi khuyến mại bằng hình thức giảm giá, cơ sở kinh doanh cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Mức giảm giá tối đa đối với dịch vụ, hàng hóa được khuyến mại không được vượt quá 50% giá dịch vụ, hàng hóa đó ngay trước thời gian khuyến mại.

- Không được giảm giá cung ứng dịch vụ, giá bán hàng hóa trong trường hợp giá bán dịch vụ, hàng hóa thuộc diện Nhà nước quy định cụ thể.

- Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 90 ngày/1 năm; một chương trình khuyến mại không được quá 45 ngày.

- Không được giảm giá bán giá cung ứng dịch vụ, giá hàng hóa xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá cung ứng dịch vụ, giá bán hàng hóa thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

- Không được giảm giá cung ứng dịch vụ, giá bán hàng hóa trong trường hợp giá dịch vụ, giá bán hàng hóa thuộc diện Nhà nước quy định giá cụ thể.

- Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

Hình thức cung ứng dịch vụ, bán hàng có kèm theo phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu mua hàng.

- Phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu mua hàng kèm theo dịch vụ được cung ứng, hàng hóa được bán là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để nhận cung ứng dịch vụ, mua hàng hóa của thương nhân, tổ chức khác.

- Giá trị tối đa của phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu mua hàng được tặng kèm theo dịch vụ được cung ứng, một đơn vị hàng hóa được bán trong thời gian khuyến mại phải tuân thủ quy định hạn mức tối đa về giá trị vật chất dùng để khuyến mại không được vượt quá 50% giá của dịch vụ được khuyến mại, đơn vị hàng hóa đó trước thời gian khuyến mại.

Cung ứng dịch vụ, bán hàng có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Theo đó:

- Nội dung của phiếu dự thi phải bao gồm các thông tin liên quan:

+ Tên của hoạt động khuyến mại

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại.

+ Giá cung ứng dịch vụ, giá bán hàng hóa khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao dịch vụ , hàng hóa được khuyến mại cho khách hàng.

+ Thời gian bắt đầu và kết thúc khuyến mại, địa bàn hoạt động khuyến mại.

- Việc tổ chức và mở thưởng phải được tổ chức công khai, só sự chứng kiến của đại diện khách hàng và phải được thông báo cho Sở Công thương nơi tổ chức thi, mở thưởng.

- Nội dung của chương trình không được trái với truyền thống lịch sử, đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện khuyến mại phải tổ chức thi và trao giải thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Hình thức cung ứng dịch vụ, bán hàng kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Áp dụng hình thức khuyến mại này doanh nghiệp cần:

- Phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

+ Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên;

+ Sở Công thương đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tổng thời gian thực hiện khuyến mại đối với một loại dịch vụ, nhãn hiệu hàng hóa không được vượt quá 180 ngày/1 năm, một chương trình khuyến mại không được quá 90 ngày.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng hoặc giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được trích nộp 50% giá trị đã công bố vào ngân sách nhà nước (Khoản 4, Điều 96 Luật thương mại năm 2005).

- Chương trình khuyến mại mang tính may rủi có phát hành vé số dự thưởng phải tuân thủ các quy định sau đây:

+ Vé số dự thưởng phải in đủ các nội dung về số lượng vé số phát hành, số lượng giải thưởng, giá trị từng loại giải thưởng, địa điểm phát thưởng, thời gian, địa điểm mở thưởng và nội dung liên quan quy định tại Điều 97 Luật Thương mại năm 2005.

+ Vé số dự thưởng phải có hình thức khác với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành và không được sử dụng kết quả xổ số của nhà nước để làm kết quả xác định trúng thưởng.

+ Việc mở thưởng chỉ áp dụng cho các vé số đã được phát hành.

- Việc mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của khách hàng, theo thể lệ đã công bố.

Thương nhân phải thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại trừ hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi thương nhân tiến hành cần thực hiện thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên

-Thương nhân thực hiện khuyến mại phải tuân thủ quy định về thông báo các thông tin liên quan tại Điều 97 Luật Thương mại; có trách nhiệm xác nhận kịp thời, chính xác sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên.

-Thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận việc mua hàng hóa, dịch vụ phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ghi rõ tên của thẻ hoặc phiếu;

b) Điều kiện và cách thức ghi nhận sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên, việc mua hàng hóa, dịch vụ của khách hàng. Trong trường hợp không thể ghi đầy đủ các nội dung nêu tại điểm này thì phải cung cấp đầy đủ, kịp thời các nội dung đó cho khách hàng khi khách hàng bắt đầu tham gia vào chương trình;

c) Các nội dung liên quan được quy định tại Điều 97 của Luật Thương mại.

Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác

Đối với chương trình khuyến mại mà hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại được mua, bán hoặc cung ứng qua internet và các phương tiện điện tử khác, thương nhân thực hiện khuyến mại phải tuân thủ các quy định về khuyến mại của Luật Thương mại và Nghị định này.

Các trường hợp không phải đăng ký khuyến mại.

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP (tải xuống) và Khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại 2005, những trường hợp không phải đăng ký khuyến mại, chỉ cần thông báo bao gồm:Nếu thuộc một trong các trường hợp trên nhưng lại có những yếu tố sau thì không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo khuyến mại: Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Nội dung thông báo khi đăng ký khuyến mại

Tên của chương trình khuyến mại.

Địa bàn thực hiện khuyến mại.

Hình thức khuyến mại.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Tổng giá trị khuyến mại và cơ cấu giải thưởng của chương trình khuyến mại.

Việc thông báo thực hiện khuyến mại phải được thực hiện trước 7 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu thực hiện khuyến mại.

Chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia các chương trình mang tính may rủi thì phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại.

Thể lệ chương trình khuyến mại.

Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình có phát hành vé số dự thưởng.

Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại.

Mẫu bằng chứng trúng thưởng nếu như có.

Bản sao giấy xác nhận về chất lượng hàng hóa và số lượng hàng hóa dùng để khuyến mại.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại với Sở công thương Hồ Chí Minh của Công ty Hi Bay

Công ty Hi Bay cung cấp dịch vụ Thông Báo Khuyến Mại, Đăng Ký Khuyến Mại với những nội dung sau:

- Tư vấn chi tiết thủ tục Thông Báo Khuyến Mại, Đăng Ký Khuyến Mại với Sở công thương; 
- Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ Thông Báo Khuyến Mại, Đăng Ký Khuyến Mại   
- Nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ Thông Báo Khuyến Mại, Đăng Ký Khuyến Mại;
- Giao kết quả Thông Báo Khuyến Mại, Đăng Ký Khuyến Mại cho khách hàng. 

GỌI NGAY HI BAY 0977569948

HI BAY ĐÃ SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN !

KHÔNG ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

Không đăng ký chương trình khuyến mại sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3.000.000 – 50.000.000 VNĐ quy định tại Điều 48, Nghị định 185/2013/NĐ-CP.

Nếu cá nhân/tổ chức không có thẩm quyền thực hiện chương trình khuyến mại như bán hàng có kèm theo phiếu dự thi, bán hàng có kèm theo khuyến mại mang tính may rủi có thể bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng tùy từng hành vi cụ thể. 

Nếu thực hiện các hành vi vi phạm dưới đây, sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng

– Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ khi đăng ký chương trình khuyến mãi

– Không cung cấp thông tin về hàng hóa/ dịch vụ, chương trình khuyến mại cho khách hàng

– Thu tiền khi đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử trong thời gian khuyến mại

– Không công khai, tổ chức việc mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi hoặc có công khai mà không có sự chứng kiến của khách hàng

– Không đăng ký chương trình khuyến mại theo đúng quy định

– Tổ chức mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà không thông báo cho cơ quan thẩm quyền

– Kết thúc chương trình khuyến mại mang tính rủi ro hoặc có kèm phiếu dự thi nhưng không công khai trên phương tiện truyền thông

– Không thực hiện việc trao giải thưởng trong thời hạn quy định khi thực hiện chương trình khuyến mại có trao giải thưởng và một số trường hợp khác

Xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu nếu có hành vi

– Thực hiện khuyến mại không đúng quy định

– Thuê hoặc thực hiện khuyến mại cho đơn vị khác mà không có hợp đồng theo quy định

– Không thông báo/đăng ký hoặc thông báo thông tin không đúng với cơ quan chức năng

– Không thực hiện đúng nội dung khuyến mại đã thông báo với khách hàng

– Một số hành vi khác về việc giảm giá, cách xác định trúng thưởng.

Các hành vi dưới đây sẽ bị xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng

– Sử dụng hàng hóa cấm/hạn chế kinh doanh/chưa được lưu thông/không đảm bảo chất lượng để khuyến mại

– Hàng khuyến mại cho các đối tượng dưới 18 tuổi là bia/rượu

– Sử dụng thuốc lá, rượu trên 30 độ, thuốc (trừ đơn vị kinh doanh thuốc) để khuyến mại

– Thiếu trung thực hoặc cố tình gây hiểu nhầm cho khách hàng

– Sản phẩm/dịch vụ khuyến mại không đảm bảo, ảnh hưởng đến môi trường và một số trường hợp khác

Không đăng ký chương trình khuyến mại có được đưa vào chi phí hợp lý hàng hóa khuyến mại hay không ?

Theo khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định:

"Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho."

Theo khoản 5 Điều 14 qui định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).…”

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có thực hiện chương trình khuyến mãi xuất hàng hóa để khuyến mãi, làm hàng mẫu, quảng cáo, cho, tặng khách hàng nếu chương trình khuyến mãi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng Công ty phải lập hóa đơn trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa xuất khuyến mãi, làm hàng mẫu, quảng cáo, cho, tặng khách hàng chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tổng cộng tiền thanh toán ghi bằng không (0), dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa khuyến mãi Công ty được kê khai khấu trừ (nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào theo quy định). Trường hợp hàng hóa dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì Công ty phải lập hóa đơn kê khai, tính nộp thuế GTGT như bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, hóa đơn GTGT đầu ra này Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và sẽ chi phí mua hàng hóa khuyến mại này sẽ được đưa vào chi phí hợp lý (Theo Công văn số 1762/CT-TTHT Công văn của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016)

Có được tổ chức hai tới ba chương trình khuyến mại trong một tháng không ?

Khoản 1-Điều 82, Luật thương mại năm 2005 quy định: Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích vật chất nhất định.

Trong luật này không có điều khoản giới hạn bao nhiêu chương trình khuyễn mãi, Nên công ty bạn hoàn toàn có thể tổ chức 2 tới 3 đợt khuyến mại trong một tháng.

Công ty Hi Bay cung cấp dịch vụ Thông Báo Khuyến Mại, Đăng Ký Khuyến Mại trọn gói.

Cam kết dịch vụ của Hi Bay:

- Bảo hành vĩnh viễn

- Tư vấn, hỗ trợ trong vòng 1p30s

- Không lo về giá.

- Làm xong bạn mới phải thanh toán.

- Hoàn tiền 100% nếu bạn không hài lòng.

GỌI NGAY HI BAY 0977569948

HI BAY ĐÃ SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN !

Read 17120 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.